England, Wales, Scotland

BritRail Pass

Booking for BritRail Pass

฿ 2,336฿ 41,737

ล้างค่า
 • วันออกเดินทาง *

  กรุณาเลือกวันเดินทางออกจากประเทศไทย

  ข้อมูล Passpot ผู้เดินทาง *

  ตัวอย่างการกรอกชื่อที่ถูกต้อง 1. Mr. Trip Love 2. Ms. Travel UK

  ต้องการ Child Pass ไหม?

  เด็กคนแรก(5-15 ปี)เดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ สามารถรับตั๋ว Child Pass ยกเว้นค่าเดินทาง ** ตั๋วประเภท Saver Pass ไม่สามารถรับ Child Pass

  ข้อมูลเด็กตามพาสปอร์ต *

  ตัวอย่างการกรอกชื่อที่ถูกต้อง 1. Mr. Trip UK, 02 FEB 2009

 • ชนิดตั๋ว *
  ชั้นที่นั่ง *
  จำนวนวัน *
  อายุผู้ใช้ *
  Reset options